Download
 Webboard
 ประวัติโรงพยาบาล
 ผู้บริหาร
 โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
 คณะกรรมการบริหาร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สิทธิผู้ป่วย
 ตารางการตรวจห้องตรวจตา
 ตารางการตรวจห้องตรวจ หู คอ จมูก
 ตารางการตรวจห้องตรวจและคลินิกเฉพาะทาง กลุ่มงานศัลยกรรม
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานสูติ – นรีเวชกรรม
 ตารางตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 ตารางการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 ตารางปฏิบัติงานห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
 ตารางเวลาให้บริการของแพทย์นอกเวลา
 ตารางให้บริการห้องตรวจคลินิคพิเศษทางอายุรกรรม
 ตารางปฏิบัติงานคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและคลินิกเจาะน้ำคร่ำ
 ตารางการออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มด้านอำนวยการ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานแผนงาน
 แผนกซักฟอก
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุบริการสุขภาพ
 งานเวชระเบียน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์คุณภาพ
 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มด้านการพยาบาล
 กลุ่มการพยาบาล
 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มด้านบริการปฐมภมิ
 กลุ่มงานสุขศึกษา
 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 งานผู้ป่วยนอก
 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มด้านบริการทุตยภูมิและตติยภูมิ
 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 กลุ่มงานจักษุวิทยา
 กลุ่มงานจิตเวช
 กลุ่มงานทันตกรรม
 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 กลุ่มงานอายุรกรรม
 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 ศูนย์อุบัติเหตุ
 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 กลุ่มงานศัลยกรรม
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
กลุ่มด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
 
บันทึกแห่งความหลัง
แบบประเมินความพึงพอใจ

ขณะนี้มีคน Online จำนวน 4 คน
ข่าวประกาศ
  ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา Paclitaxel inj 300 mg จำนวน 260 vial  เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

  Trauma Care : Assessment and Management
  มาสร้างสุขภาพดีกันเถอะ เรื่องที่ 1 "กินอยู่อย่างสง่า"
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาสร้างสุขภาพดีกันเถอะ เรื่องที่ 1 "กินอยู่อย่างสง่า"   [วันพฤหัสบดี 17 ก.ค. 2557]
“วิกฤตคือโอกาส พัฒนามหาราชสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2557   [วันจันทร์ 30 มิ.ย. 2557]
Up Date วิชาการโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง   [วันศุกร์ 20 มิ.ย. 2557]
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชทำบุญครบรอบปีที่61   [วันศุกร์ 20 มิ.ย. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประชุมวิชาการ
Trauma Care : Assessment and Management   [วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557]
การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
บรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Rhinology สัญจร 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
การประชุมวิชาการทารกแรกเกิด เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2557   [วันพุธ 25 มิ.ย. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   [วันพฤหัสบดี 31 ก.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย   [วันศุกร์ 25 ก.ค. 2557]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล   [วันพฤหัสบดี 17 ก.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานพัสดุ   [วันพุธ 16 ก.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำและยา (Infusion Pump - สำหรับให้เลือด)   [วันพุธ 30 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครั้งที่ 2)   [วันจันทร์ 28 ก.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมหลังคาศูนย์รับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุฉุกเฉิน   [วันจันทร์ 28 ก.ค. 2557]
ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่วด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   [วันจันทร์ 28 ก.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ดูข่าวทั้งหมด... 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
การขยายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล....
วันศุกร์ 11 ม.ค. 2556
ข้อมูลสถิติทำกันอย่างไร ?....
วันจันทร์ 17 ธ.ค. 2555
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจา....
วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2555
 
ดูข่าวทั้งหมด... 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 • นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี 2557 "วิกฤตคือโอกาส พัฒนามหาราชนครศรีธรรมราช สู่ความเป็นเลิศ" (1)  [51 รูป]
 • นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี 2557 "วิกฤตคือโอกาส พัฒนามหาราชนครศรีธรรมราช สู่ความเป็นเลิศ"  [50 รูป]
 • นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร และคณะเจ้าหน้าที่ ทำบุญครบรอบ 61 ปี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยที่ล่วงลับ ณ ศาลา 60 ปี หลวงพ่อโพธิ์ยายรถบพิตร  [52 รูป]
 • วันที่ 30 พค. 2557 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ณ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน  [61 รูป]
 • ผศ.สุนทร ปลื้มสง และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมวิจัยและพัฒนารถเข็นอาหารผู้ป่วยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับใช้ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  [19 รูป]
 •  
  ดูข่าวทั้งหมด... 
  ภาพกิจกรรม/นันทนาการ
   
  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรร
  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร และคณะเจ้าหน้าที่ ทำบุญคร
  พัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาลมหาราชน
  ผศ.สุนทร ปลื้มสง และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
   
  ดูข่าวทั้งหมด... 
  วารสารคูพาย
   
   
  ธนาคารเลือด ยินดีรับบริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการบริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  ชมรมถ่ายภาพคูพาย
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
  ศูนย์จองห้องพิเศษ
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  4
  สำนักงาน ก.พ.
   
  เว็บกระทรวงต่างๆ
   เว็บจังหวัดทั่วไทย

   เว็บอื่น ในจังหวัด
   หนังสือพิมพ์
  2007-2008 © โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Tel.075-340250 Fax. 075-343066
  พัฒนาโดยทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ Tel.075-340250-2107 ติดต่อ webmaster chart_sura@yahoo.co.th

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :  นับตั้งแต่ 13/09/2551