สมาชิกองค์กรแพทย์ใหม่ 2561

2 3

นพ.อนุวัตร์  รินทรวิฑูรย์
โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.ภานุวัฒน์ นันทนาวุฒิ
จักษุุวิทยา

พญ.อนัญญา ชุติมารัต
เวชศาสตร์ครอบครัว


7

8

9

นพ.ศิพิระ เชิดสงวน
เวชศาสตร์ป้องกัน

นพ.ธีระพัฒน์ เมืองโต
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นพ.กฤตนันท์ เพ็งสุวรรณ
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์


13

14

15

นพ.วงศกร บุญกาญจน์
อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.ภัทรวินท์ เอกชน
ประสาทวิทยา

นพ.นภัส ลาวัณย์ทักษิณ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


19

20

21

พญ.วศินี พรหมรัตน์พรรณ์
อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.นวภา พาณิช
อายุรศาสตร์ทั่วไป

พญ.ณฐารัตน์ ไขแสง
นิติเวชวิทยา

นพ.ธนพฤธ  อิสระวัฒนา
อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.ตะวัน ชัยภูวนารถ
รังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

พญ.วันดี  อัคคนีเสริมแสง
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

พญ.เบญจพร ชูโชติ
วิสัญญีวิทยา