วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
มหาราชวารสารวิชาการและวิจัย