วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
สถานะบทความ

รหัส วันที่ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ สถานะบทความ
00000122019-01-07อุบัติการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชิวิติของผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ กรณีศึกษาเจ็ดจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยวิกฤตนรากรณ์ คงแดงรอตรวจสอบ
00000112018-10-15เครื่องมือประเมินความผิดรูปของกระดูกสันหลังด้วยตนเอง นพ.วัชรพงศื แย้มศรีรอตรวจสอบ
00000102018-08-14ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านสุรีพร สุปินะ1,ณรงค์ ใจเที่ยง2,ศรีสุดา เจริญดี3ผ่านการพิจารณา
00000092018-04-30กรณีศึกษา : ยา Vancomycin เหนี่ยวนำให้เกิด exfoliative dermatitis.ภญ.กัลยาภรณ์ รัตนไพจิต ผ่านการพิจารณา
00000082018-04-11เรื่องเล่าเร้าพลัง "กระดูกหักที่คนไข้ แต่ดามเหล็กที่ใจหมอ"ปรานปวีณ์ ผ่านการพิจารณา
00000072018-03-20ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบโรงพยาบาลทุ่งสง นางอุไร ทรงแก้วผ่านการพิจารณา
00000062018-03-19การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เพื่อการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชปิยาพร สวัสดิโกมลผ่านการพิจารณา
00000052017-10-13การจัดการโรคไตเรื้อรังโดยใช้รูปแบบการดูแลโรคเรื้อรังในสถานบริการปฐมภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุไรวรรณ พานทองผ่านการพิจารณา
00000042017-09-08กิจกรรมจิตอาสา สอน BLS(Basic Life Support) แก่ประชาชนทั่วไปในวันมหิดลของนักศึกษาแพทย์ปี 6 ช่วยเพิ่มความภูมิใจและมั่นใจต่อทักษะการช่วยชีวิตของตนกฤตยา พรหมรัตน์ไม่ผ่านการพิจารณา
00000032017-07-19ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบของ โรงพยาบาลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชธัญณภัช เอ้งฉ้วนไม่ผ่านการพิจารณา
00000022017-03-31แผลเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยโรคไตพีระพัชร ไทยสยามผ่านการพิจารณา
00000012017-02-28ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของ คลินิกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงามผ่านการพิจารณา