วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร.ชุติมา รักษ์บางแหลม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

ดร.พิไลพักตร์ ชูมาก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรณาธิการ

นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม

กองบรรณาธิการ

นายแพทย์วิรชัย สนธิเมือง กลุ่มงานศัลยกรรม

แพทย์หญิงอัจจิมาวดี พงศ์ดารา กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

แพทย์หญิงโชติกา ทับเจริญ กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม

แพทย์หญิงปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

แพทย์หญิงกฤตยา เลิศนาคร กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

นายแพทย์สลิล์ สุขสมบูรณ์ กลุ่มงานจักษุวิทยา

ทันตแพทย์หญิงกิ่งเกศ อักษรวงศ์ กลุ่มงานทันตกรรม

นายแพทย์ชัชชัย หอมเกตุ กลุ่มงานรังสีวิทยา

แพทย์หญิงกาญจนา วงศ์ศิริ กลุ่มงานจิตเวช

นางศิริมา มณีโรจน์ กลุ่มการพยาบาล

นางสาวสมพร อยู่ดี กลุ่มการพยาบาล

นางชฎาภรณ์ เพิ่มเพ็ชร์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวณัฐพร ณ นคร กลุ่มงานเภสัชกรรม

นางสาวณิชกานต์ ขันขาว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางกรรณิการ์ ปลื้มสง ศูนย์คุณภาพ

นางสาวธนิษฐา แสงแพร้ว ห้องสมุด

เลขานุการ

แพทย์หญิงปองกมล ทองผ่อง กลุ่มงานอายุรกรรม

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเบญจมาศ อู่ทองคำ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

นางสาวศศิมา มิศกาชีพ กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ