วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงพยาบาลสนใจเกี่ยวกับการทำงานวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ
2. เป็นแหล่งเผยแพร่ประสบการณ์ ผลการวิจัยและผลงานทางด้านวิชาการต่างๆ
3. เป็นศูนย์รวมบทความวิชาการทางการแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

กำหนดการตีพิมพ์ / กำหนดการออก
การตีพิมพ์ ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ
การออก เดือนมิถุนายนและธันวาคม

ที่ปรึกษา
นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล
นายแพทย์สุเมธ มณฑารักษ์
นางสาววาสนา สวัสดีนฤนาถ
นายแพทย์สุกิจ มหัธนันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

เว็บไซต์ :: www.mnst.go.th/NSTMJ