ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน

ประจำเดือน…………………..พ.ศ……………….

1.  การให้บริการ   เรื่อง

            1  รับเรื่องร้องเรียน                                        เรื่อง  คิดเป็น  %

            2  รับคำชมเชย                                             เรื่อง  คิดเป็น %

            3  รับข้อเสนอแนะ                                     เรื่อง  คิดเป็น %

4  ให้คำปรึกษา แนะนำ สอบถามข้อมูล                   เรื่อง  คิดเป็น %

ช่องทางที่ได้รับเรื่องมากที่สุด คือ

จำนวน             เรื่อง     คิดเป็น      %

2.  เรื่องร้องเรียนแยกประเภทเป็นรายด้าน (     เรื่อง)

            1  ด้านบุคลากร     เรื่อง  คิดเป็น  %

                        1.1  พูดไม่สุภาพ                                 เรื่อง  คิดเป็น   %

                        1.2  ไม่เอาใจใส่                                 เรื่อง  คิดเป็น   %

                        1.3  ไม่ให้คำแนะนำ                            เรื่อง  คิดเป็น   %

                        1.4  อื่นๆ                                              เรื่อง  คิดเป็น   %

            2  ด้านระบบบริการ   เรื่อง  คิดเป็น  %

                        2.1  ล่าช้า                                         เรื่อง  คิดเป็น   %

                        2.2  ลัดคิว                                         เรื่อง  คิดเป็น   %

                        2.3  บริการไม่ดี                                เรื่อง  คิดเป็น   %

                        2.4  อื่นๆ                                          เรื่อง  คิดเป็น   %

            3  ด้านอาคารสถานที่   เรื่อง  คิดเป็น  %

                        3.1  คับแคบ แออัด                             เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.2  หน่วยงานไม่สะอาด                  เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.3  ห้องน้ำไม่สะอาด                        เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.4  ที่จอดรถไม่พอ                            เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.5  ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน             เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.6  ที่นั่งไม่พอ                                   เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.7  อื่นๆ                                             เรื่อง  คิดเป็น   %

                        สรุป  เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ ด้าน     จำนวน     เรื่อง  คิดเป็น  %

3.  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 

                        1. ยุติเรื่องทันที                                  เรื่อง 

                        2. ไม่ยุติเรื่อง                                     เรื่อง 

4.  เรื่องร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล      เรื่อง  คิดเป็น   %

5.  เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง      เรื่อง  คิดเป็น   %

6.  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     เรื่อง  คิดเป็น   %

7.  เรื่องร้องเรียนทางคลินิก     เรื่อง  คิดเป็น   %

8.  เรื่องรักษาภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล     เรื่อง  คิดเป็น   %

9.  เรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ฯ ยุติเรื่องได้โดยผู้ร้องไม่เขียนคำร้อง     เรื่อง   

10.  ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข      เรื่อง 

19.  ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

มาตรา 41    จำนวน       ราย

12.  ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข มาตรา 18(4)    จำนวน       ราย

13.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ      %

ผลการดำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน

ปีงบประมาณ……………(เดือนตุลาคม………..กันยายน……….)

1.  การให้บริการ   เรื่อง

            1  รับเรื่องร้องเรียน                                        เรื่อง  คิดเป็น  %

            2  รับคำชมเชย                                               เรื่อง  คิดเป็น %

            3  รับข้อเสนอแนะ                                         เรื่อง  คิดเป็น %

4  ให้คำปรึกษา แนะนำ สอบถามข้อมูล                   เรื่อง  คิดเป็น %

ช่องทางที่ได้รับเรื่องมากที่สุด คือ

จำนวน             เรื่อง     คิดเป็น      %

2.  เรื่องร้องเรียนแยกประเภทเป็นรายด้าน (     เรื่อง)

            1  ด้านบุคลากร      เรื่อง  คิดเป็น  %

                        1.1  พูดไม่สุภาพ                               เรื่อง  คิดเป็น   %

                        1.2  ไม่เอาใจใส่                               เรื่อง  คิดเป็น   %

                        1.3  ไม่ให้คำแนะนำ                          เรื่อง  คิดเป็น   %

                        1.4  อื่นๆ                                           เรื่อง  คิดเป็น   %

            2  ด้านระบบบริการ   เรื่อง  คิดเป็น  %

                        2.1  ล่าช้า                                          เรื่อง  คิดเป็น   %

                        2.2  ลัดคิว                                          เรื่อง  คิดเป็น   %

                        2.3  บริการไม่ดี                                  เรื่อง  คิดเป็น   %

                        2.4  อื่นๆ                                             เรื่อง  คิดเป็น   %

            3  ด้านอาคารสถานที่   เรื่อง  คิดเป็น  %

                        3.1  คับแคบ แออัด                            เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.2  หน่วยงานไม่สะอาด                    เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.3  ห้องน้ำไม่สะอาด                           เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.4  ที่จอดรถไม่พอ                            เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.5  ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน                เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.6  ที่นั่งไม่พอ                                     เรื่อง  คิดเป็น   %

                        3.7  อื่นๆ                                               เรื่อง  คิดเป็น   %

                        สรุป  เรื่องร้องเรียนที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการมากที่สุด คือ ด้าน     จำนวน     เรื่อง  คิดเป็น  %

3.  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 

                        1. ยุติเรื่องทันที                                  เรื่อง 

                        2. ไม่ยุติเรื่อง                                     เรื่อง 

4.  เรื่องร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล      เรื่อง  คิดเป็น   %

5.  เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง     เรื่อง  คิดเป็น   %

6.  เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     เรื่อง  คิดเป็น   %

7.  เรื่องร้องเรียนทางคลินิก     เรื่อง  คิดเป็น   %

8.  เรื่องรักษาภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล     เรื่อง  คิดเป็น   %

9.  เรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ฯ ยุติเรื่องได้โดยผู้ร้องไม่เขียนคำร้อง     เรื่อง  

10.  ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข      เรื่อง 

19.  ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

มาตรา 41    จำนวน       ราย

12.  ผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข มาตรา 18(4)    จำนวน       ราย

13.  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ      %