นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์