บุคลากรประจำหน่วยงาน จำนวน 2 คน

1.นางเกยูร วังสะวิบูลย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2.นางสาวจารุวรรณ เหล็งหนูดำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ