Menu
 หน้าแรก
 บทความ/ข่าว
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 บุคลากร
 เขียนบทความ
  ทำเนียบบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์
นายแพทย์เอกชัย ศิริพานิช
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกัญช์ จันทร
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
นายเจนณรงค์ ศรีมุกข์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุริยา กองสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ร้อยตรีนพพร เพชรานันท์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายจีระศักดิ์ วรเพียง
นายช่างเทคนิค
นางอังคณา ภักดีกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ คงทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอนันต์ โอชาพงษ์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นางวาสนา ทองรอด
เจ้าพนังงานธุรการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh