งานบริการจ่ายยา &
 งานเภสัชกรรมคลินิก

งานบริหารเวชภัณฑ์

     ห้องยาผู้ป่วยนอก  

ประกาศจ๋า ฟังทางนี้

     ห้องยาผู้ป่วยใน  
 งานบริหารเวชภัณฑ  
 งานคลังเวชภัณฑ์  
 งานเภสัชสนเทศ
 งานผลิต
 งานพัฒนาคุณภาพ
 
คุณลักษณะของยา
   
               


การเผยแพร่ความรู้ด้านยาให้แก่ผู้รับบริการ
ทั้งประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ มีความสำคัญ
เพราะเมื่อทุกคนใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ย่อมนำมาซึ่งความปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพชีวิตนั่นเอง

 กระทรวงสาธารณสุข
 www.google.com
dmsic.moph.go.th