กลุ่มงานสุขศึกษา

  กลุ่มงานสุขศึกษา
  หน้าแรก
  โครงสร้างกลุ่มงาน
  พันธกิจ
  ทำเนียบบุคลากร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
  ดาวน์โหลด
  ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  พันธกิจ
 

  เมนูหน่วยงาน :พันธกิจ

รายละเอียด :

             พันธกิจ   

กลุ่มงานสุขศึกษามีความมุ่งหมายที่จะให้บริการสุขศึกษาและข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีแนวคิดและทักษะ   ในการให้บริการสุขศึกษา

วิสัยทัศน์

                ให้บริการสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพ เพื่อประชาชน 

            ปรัชญาของงานสุขศึกษา

                ให้บริการสุขศึกษาตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ด้วยการผสมผสานในทุกขั้นตอนของการให้บริการ (การรักษา, การป้องกันโรค, การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ) โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ขอบเขตของงานบริการสุขศึกษา

1. ในโรงพยาบาล

-          จัดการเรียนรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่  ผู้ป่วย  ญาติและครอบครัว

-          ผลิตและบริการสื่อแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย/ญาติ และประชาชนทั่วไป

-          พัฒนาและสนับสนุนวิชาการด้านพฤติกรรมสุขภาพแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล

-          เฝ้าระวังและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

        2. ในสถานศึกษา

                - จัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิต และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ให้เยาวชน

                - มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพเด็กไทย

       3. ในชุมชน

                - สนับสนุนและมีส่วนร่วมให้มีการขับเคลื่อนของกนนำ/ชมรมต่าง ๆ ในชุมชน ให้มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

      4. สื่อมวลชน

                - เผยแพร่/สนับสนุนข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ

     5. เครือข่ายบริการสาธารณสุข

                - สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะในการดำเนินงานสุขศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานงานสุขศึกษา

 

 

นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ของพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

1.    สร้างเสริมระบบสุขภาพทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น

2.    สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

3.    สร้างเสริมการพัฒนาด้านจิตใจ

4.    สนับสนุนการบริโภคที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

5.    สร้างเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อสุขภาพของชุมชน

6.    สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ    ของหน่วยงานต่าง ๆ

7.    ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชน

8.    สนับสนุนการจัดระเบียบสังคมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

9.    ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

10.           ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดี

 

               เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานสุขศึกษา 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

          

               ดัชนีชี้วัดของงานสุขศึกษา 

1.    อัตราร้อยละความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวตามพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า           ร้อยละ 80

2.    อัตราความพึงพอใจ ต่อการบริการสุขศึกษาและสื่อสุขศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

 

 

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานบริการสุขศึกษา

   ควรมีทักษะต่อไปนี้

·       ทำการวินิจฉัยพฤติกรรมได้

·       ทำฐานข้อมูลทางพฤติกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบกิจกรรมได้

·       ออกแบบกิจกรรมสุขศึกษาในโรงพยาบาลได้

·       ใช้ฐานข้อมูลเพื่อการผลิตสื่อและประเมินผลสื่อได้

·       ทำการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ได้

·       ทำการประเมินผลโครงการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพได้

·       ใช้และถ่ายทอดภาษาทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจได้

·       สร้างระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้ป่วยและญาติในเขตรับผิดชอบได้

 

 

 

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna