กลุ่มงานพยาธิวิทยา

  กลุ่มงานพยาธิวิทยา
  หน้าแรก
  ขอบเขตการบริการ
  องค์กรและการบริหาร
  แผนภูมิการบริหาร
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด
  ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ขอบเขตการบริการ
 

  เมนูหน่วยงาน :ขอบเขตการบริการ

รายละเอียด :

วิสัยทัศน์

“เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และบริการประทับใจ”

พันธกิจ

“ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับชาติ”

ขอบเขตของการจัดการบริการ

ให้บริหารตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก พยาธิวิทยากายวิภาค และคลังเลือดแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเป็นหลัก และสามารถรองรับการขอใช้บริการ โดยสถานบริการใกล้เคียงอื่นๆ ทั้งในและนอกเครือข่าย

ผู้รับผลงานและความต้องการของผู้รับผลงาน

ผู้รับผลงาน

ความต้องการของผู้รับผลงาน

ผู้ป่วย

ได้รับผลการตรวจวินิจฉัย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ มีคุณภาพมีความรวดเร็วตามสภาพของการส่งตรวจ และราคาเหมาะสม

ญาติผู้ป่วย

ได้รับการบริการที่สะดวก ด้วยอัธยาศัยที่ดี

บุคลากรทางการแพทย์

ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ และ/หรือ การวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วตามที่กำหนด และบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี

สถานบริการอื่นๆ

ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ และ/หรือ การวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยา และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วตามที่กำหนด และบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13