กลุ่มงานพยาธิวิทยา

  กลุ่มงานพยาธิวิทยา
  หน้าแรก
  ขอบเขตการบริการ
  องค์กรและการบริหาร
  แผนภูมิการบริหาร
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด
  ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  องค์กรและการบริหาร
 

  เมนูหน่วยงาน :องค์กรและการบริหาร

รายละเอียด :

1. กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

โดยมีพยาธิแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่โดย ทำหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย โดยนำเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการมาใช้ เพื่อช่วยในการประเมินสุขภาพ วินิจฉัยโรค พยากรณ์ความรุนแรงของโรค ติดตามผลการรักษา ป้องกันโรค และการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนตรวจสอบความพิการของมนุษย์

โดยแบ่งการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็น 7 งานได้แก่

1.1 เคมีคลินิก (Clinical Chemistry) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ในร่างกายจากเลือด น้ำไขสันหลัง ปัสสาวะ น้ำที่เจาะจากส่วนอื่นๆ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ทราบถึงความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทราบอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรค เช่น การตรวจไขมันในหลอดเลือดเพื่อป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตัน การตรวจน้ำตาลในเลือดในโรคเบาหวาน การตรวจสมรรถภาพของตับและไต การตรวจหาเอนไซม์ ฮอร์โมน การวัดปริมาณก๊าซต่าง ๆ ในเลือด

1.2 โลหิตวิทยา (Hematology) งานตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของเม็ดเลือด เกร็ดเลือด ทางด้านปริมาณ รูปร่างและองค์ประกอบทางเคมีในเลือด ไขกระดูก ต่อมน้ำเหลือง เช่น การตรวจเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจาง โรคเลือดออกผิดปกติ การตรวจลักษณะทางเวชพันธุศาสตร์

1.3 จุลชีววิทยาคลินิก (Clinical Microbiology) เป็นการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส โดยวิธีการย้อมสีแล้วตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเชื้อ การทดสอบปฏิกิริยาทางเคมีและการทดสอบการดื้อยาต้านจุลชีพ

1.4 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (Clinical Immunology) เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคตามผลการรักษา พยากรณ์ ความ

รุนแรงของโรค ลดอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับความพิการของทารก และเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา เช่นการตรวจเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ

1.5 จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy) คือ การใช้กล้องจุลทรรศน์และเครื่องมือบางชนิดเพื่อตรวจทางกายภาพหรือทางเคมีค้นหาความผิดปกติจากเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ และเสมหะ เช่นการตรวจหาสาเหตุโรคทางเดินปัสสาวะ ตรวจภาวะการตั้งครรภ์ ตรวจหาไข่ และหนอนพยาธิ ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย การตรวจนับจำนวนและแยกชนิด เม็ดเลือด ตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ

1.6 ธนาคารเลือด (Blood Banking) เป็นการตรวจหาหมู่เลือด การตรวจสอบการเข้ากันได้ของเลือดผู้ให้กับผู้รับ การแยกและเก็บรักษาส่วนประกอบของเลือด การตรวจวิเคราะห์สารต้านเม็ดเลือดรวมทั้งการตรวจวิเคราะห์เลือดในการปลูกถ่ายอวัยวะ

1.7 งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่การตรวจปริมาณสารพิษจากภายนอกที่เข้าสู่ร่างกาย เพื่อบ่งบอกชนิด และจำนวน ของสารพิษ เช่นสารหนู ตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง และยาอันตรายชนิดต่างๆ เพื่อป้องกัน รักษาผู้ป่วยหรือ พิสูจน์ทราบสาเหตุที่เนื่องมาจากการได้รับสารพิษเกินขนาดจากสิ่งที่ส่งตรวจ อาทิ เช่น เลือด น้ำล้างกระเพาะ อาเจียน น้ำลาย เล็บ เส้นผม รวมถึงของเหลวที่ปนเปื้อนสารพิษ

2. กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

โดยมีพยาธิแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบงานการตรวจวิเคราะห์หาเซลล์ที่ผิดปกติ จากเสมหะ ปัสสาวะ น้ำเจาะต่างๆจากผู้ป่วยและเซลล์ที่ป้ายมาจากจากอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรี ชิ้นเนื้อที่มีพยาธิสภาพ และการผ่าศพเพื่อวินิจฉัยโรคและหาสาเหตุการตาย ซึ่งได้แบ่งการบริการออกเป็น 4 งาน คือ

2.1 งานเซลล์วิทยา (Cytology) บริการตรวจหาเซลล์ที่ผิดปกติ โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มแรกจากระบบสืบพันธุ์สตรี (Pap smear) น้ำเจาะต่างๆ จากร่างกาย และก้อนเนื้อที่ผิดปกติ

2.2 งานศัลย์-จุลพยาธิวิทยา (Surgical Pathology) บริการตรวจชิ้นเนื้อที่ได้จากการผ่าตัดเพื่อวินิจฉัยโรค

2.3 งานพยาธิวิทยาการตรวจศพ (Autopsy Pathology) ทำการตรวจศพที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพื่อศึกษาพยาธิสภาพและสาเหตุการตาย

2.4 งานชันสูตรพิเศษ บริการย้อมเซลล์หรือชิ้นเนื้อด้วยสีเฉพาะเพื่อช่วยวินิจฉัยโรค เช่น ย้อมสี GMS เพื่อดูเชื้อรา ย้อมสี Fite-Faraco Stain (FFS) เพื่อดูเชื้อโรคเรื้อน (Mycobacterium leprae) เป็นต้น

หน่วยสนับสนุนห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ประกอบด้วย 2 งาน คือ

1. งานประชาสัมพันธ์ เจาะเลือดและพัสดุ บริการรับสิ่งส่งตรวจ การส่งและตรวจรับพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุภายใน ตั้งเบิกใบส่งของ

2. งานธุรการห้องปฏิบัติการ

- บริการพิมพ์ผลชิ้นเนื้อ ผลเซลล์วิทยา

- รับ-ส่งหนังสือราชการ

- เรียกเก็บเงินการตรวจพิเศษจากโรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานภายนอก

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13