• โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    Maharaj Nakhon Si Thammarat .“เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำบริการดุจญาติมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ สื่อสารทำงานเป็นทีม :MNST ”
  • พัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่ความเป็นเลิศระดับ 1+
  • พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน Service plan
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและเอกชนในการดำเนินงาน
  • พัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกให้มีคุณภาพ
  • พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพ

new normal

ศูนย์ความเป็นเลิศ 1+

ข่าวล่าสุด

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250