Written by bb1234 Hits: 184

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารอายุรกรรมชั้น2และชั้น3 เป็นห้องสำนักงานและห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบมา