[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=OagU7fUYYik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NZ0Ecam4rG_9nbrlglROnr_btpfVuzymA0TEmZ7d8rpP6JgoRHSIcqwM?&autoplay=1[/spvideo]

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แผนจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเช่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องสลายนิ่ว จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250