โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีตกลงราคา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250