ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องหัวกรอกากเพชร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 

http://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/Purchase/Scan08052562.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250