โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR)  จำนวน  1  ชุด  โดยวิธีเชิญชวน  จึงขอประกาศราคากลาง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250