[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=OagU7fUYYik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NZ0Ecam4rG_9nbrlglROnr_btpfVuzymA0TEmZ7d8rpP6JgoRHSIcqwM?&autoplay=1[/spvideo]

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  2  รายการ ดังนี้

รายการที่  1  เครื่องดึงกระดูกสันหลัง  (Traction)   จำนวน  1  เครื่อง  

รายการที่  2  ชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูหัวใจ ประกอบด้วย 1. เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (Telemetry  EKG)  2. Leg ergometry  3. Treadmill  จำนวน  1  ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอนำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาลงเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250