นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 11 โดยมี นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธาน

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250