วันที่ 28 เมษายน 2563 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ (Inspiration 7i Ventilator 17" Screen) จำนวน 1 เครื่องโดยมีผู้ร่วมสมทบผ่านIG :@topdaraneenute คุณภาณุเดช วัฒนสุชาติ, คุณนุสบา ปุณณกันต์,คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราข ขอขอบคุณในน้ำใจของผู้ร่วมบริจาคทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250