วันที่ 29 เมษายน 2563 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม แพทย์เจ้าของไข้ นายแพทย์ยุทธพงศ์ ณ นคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวไทร นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส่งนายรัฐพงศ์ นิยมเดชา อายุ 24 ปี ผู้ป่วยรายที่ 6 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลับบ้าน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในชุมชน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าสตน และอสม.หน้าสตน ร่วมแสดงความยินดี

 

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250