โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
-ผู้บริหาร พนักงานกองบริหารและจัดการคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ นครศรีธรรมราชมอบ หน้ากาก Face Shild จำนวน 90 ชิ้นและหมวกคลุมผม จำนวน 300 ชิ้น, ครอบครัว สกุลลักษณะชฎา สกุลแก้วมณี สกุลสุขเกื้อ มอบชุด PPE จำนวน 40 ชุด, คุณจิรภา เดือนจำรูญ(บริษัท TSJ กรุ๊ป จำกัด)มอบแอลกอฮอล์ จำนวน 6 แกลลอน , คุณเรวดี ชูถิ่นและกลุ่มฝากฝันปันยิ้ม มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลและบริการแก่ผู้ป่วย (29 เมษายน 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250