กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยให้โครงการคัดกรองและส่่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 ประสบความสำเร็จไปด้วยดี มีผู้ได้รับการส่องกล้องจำนวน 216 ราย ใช้เวลาส่องกล้อง รวม 2 วัน ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมแรง เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของคนคอน โรงพยาบาลเพื่อชาวใต้อย่างแท้จริง 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250