วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุขระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini Master of Management in Health : Mini M.M.) สัญจร 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250