วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและญาติหรือผู้ดูแลสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250