[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=OagU7fUYYik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NZ0Ecam4rG_9nbrlglROnr_btpfVuzymA0TEmZ7d8rpP6JgoRHSIcqwM?&autoplay=1[/spvideo]

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะซื้อ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว) จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศประกวดราคา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250