วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 การบรรยายทางวิชาการเปี่ยมไปด้วยคุณภาพจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในมหกรรมวิชาการคุณภาพ ประจำปี2562 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเรื่อง "ตาสวย เสียงใส ใจสว่าง" เริ่มด้วย
-"ศิลปะแห่งความสุข" โดย คุณพศิน อินทรวงศ์
-"Computer.vision.syndrome (computerส่งผลกับดวงตาอย่างไร)" โดย นพ.สลิล์ สุขสมบูรณ์
-"นำเสนอหน่วยงานใหม่ในโรงพยาบาลมหาราช(งานนิติเวชและรังสีรักษา) โดย พญ.ณฐารัตน์ ไขแสง และ นพ.ตะวัน ชัยภูวนารถ
-"การบริจาคอวัยวะและดวงตา" โดย พญ.พัชรินทร์ แซ่ลิ่ว
-"การเปลี่ยนกระจกตา" โดย รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
-"โรคจมูกอักเสบและภูมิแพ้" โดย รศ.นพ.ปารยะ วาศนะเสน
-"laryngopharyngeal reflux Update" โดย อ.นพ.ภูริช ประณีตวตกุล
-"Oral&Poster" โดยผู้วิพากษ์ Oral presentation,Poster presentation
-"ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่21" โดย รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250