โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอชื่นชม 
- นางพัชราภรณ์ ขจรวัฒนากุล ผู้นำเสนอผลงาน Oral Presentation สาขา ระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ 
- นางสมจิตร์ ยอดระบำ นางสาวสุปาณี หิรัญรัตน์ นำเสนอ Poster Presentation สาขา การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในเขตสุขภาพที่ 11 นำเสนอผลงานในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan Sharing ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250