วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เรื่องการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล เพื่vขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดให้มีการอบรมบุคลากรในเรื่อง พัฒนาครูผู้สอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับทีมสอน CPR ของโรงพยาบาลฯ เพื่อเป็นครู ก (27-28 พย.62 จำนวน 80 ราย) ที่สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เป็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250