วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นพ.เอกชัย ศิริพานิช หัวหน้าสูตินรีเวชกรรมและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางการจัดระบบบริการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก ด้วย วิธี HPV DNA Test 12 เขตสุขภาพ ใน 18 จังหวัดนำร่อง

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250