ศูนย์คุณภาพ

  ศูนย์คุณภาพ
  หน้าแรก
  ผังบุคลากร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ผังบุคลากร
 

  เมนูหน่วยงาน :ผังบุคลากร

รายละเอียด :

 

  แพทย์หญิงสุภิยา   โออุไร 

 หัวหน้าศูนย์คุณภาพ

 

 

นางไพจิตต์   มัทยาท

รองหัวหน้าศูนย์คุณภาพ

 

 

 

 

นางอาภรณ์   ฉิมมี

นางอมรรัตน์    ดำรงเกียรติกุล

นางกรรณิการ   ปลื้มสง

ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน

 

 

 

 

นางวัชรี    ไฝน้ย

นางสาวศิริวัลย์    มิ่งวัน

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna