ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้รับผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันศุกร์ 22 ก.ค. 2559

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพฤหัสบดี 30 มิ.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันจันทร์ 27 มิ.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันพุธ 22 มิ.ย. 2559

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพฤหัสบดี 9 มิ.ย. 2559

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันพฤหัสบดี 2 มิ.ย. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้อง Sleep Lab จำนวน ๑ งาน...วันอังคาร 12 ก.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับการตรวจนับเม็ดเลือดโดยสมบูรณ์ (CBC) ...วันจันทร์ 11 ก.ค. 2559

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์สำหรับทันตกรรม (ครั้งที่ ๒) ด...วันศุกร์ 8 ก.ค. 2559

 ประกาศราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 9 รายการ โดยวิธีพิเศษ...วันจันทร์ 27 มิ.ย. 2559

 ประกาศเผยแพร่และวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์สำหรับทันตกรรม (ครั้งที่ ๒)...วันเสาร์ 25 มิ.ย. 2559

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดต่อ Minicompress สำหรับ drill เจาะรูและกรอกระดูก จำนวน ๑ ชุด...วันพุธ 15 มิ.ย. 2559

 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง...วันอังคาร 14 มิ.ย. 2559

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "การลดดัชนีมวลกายใช่เรื่องยาก" โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายถูกวิธี กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ เพื่อลดปัญหาสุขภาพ และมอบของที่ระลึกให้กับบุคคลต้นแบบที่สามารถลดน้ำหนักได้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และทีมคัดกรองพัฒนาการเด็ก เยี่ยมชมเครือข่าย รพ.สต.หนองบัว และคลินิคสุขภาพเด็กดีรพ.มหาราชนครศรีฯ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "พัฒนาการสมวัย เพื่อคนไทยในอนาคต" ขอเชิญชวนนำบุตรหลานเข้ารับการตรวจคัดกรอง และรับคำปรึกษา วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีฯ และนพ.ช.วิทวัส เพ็ชญ ไพศิษฏ์ แพทย์ผู้ทำการผ่าตัด (mitral valve replacement) เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจและญาติ เป็นรายที่ 10 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจกับศูนย์โรคหัวใจ รพ.มหาราชนครศรีฯ ในการปฐมฤกษ์ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยรายแรกของรพ. โดยมี นพ.อาทิตย์ ทองถนอมกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ร่วมงาน วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวต้อนรับ พญ.สุภิยา โออุไร หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม นำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกรุงชิง วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์ เพื่อขอขยายเขตบริการสนับสนุนน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมี นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11, นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ นพ.สสจ.นครศรีฯ, นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สรุปสถานการณ์ปัญหาน้ำขาดแคลนในช่วงฤดูร้อน และอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 และคณะ ติดตามผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับ ฟังบรรยายสรุปผลงานการดำเนินงานในภาพจังหวัดรอบ 9 เดือน และผลงานตาม Service Plan ของรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ตามรอยรูป เล่าความสุข ครบรอบ 64 ปี ร้อยเรียงภาพจากอดีต จวบจนก้าวสู่ความเป็น โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช วันที่ 24 มิถุนายน 2559
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th