ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลายหลักสูตร...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดกลุ่มสาขาวิชา พ.ศ.2560...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการลงในร้อยเอ็ดเวชสาร...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรม...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท...วันพุธ 13 ธ.ค. 2560

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "นักวิจัยรุ่นใหม่" (Basic course) 15-16 ธค.2559...วันพุธ 14 ธ.ค. 2559

 เอกสารการประชุม มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...วันพุธ 3 ส.ค. 2559

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันศุกร์ 15 ธ.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)...วันศุกร์ 8 ธ.ค. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...วันพฤหัสบดี 7 ธ.ค. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันพฤหัสบดี 23 พ.ย. 2560

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...วันพฤหัสบดี 9 พ.ย. 2560

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...วันจันทร์ 6 พ.ย. 2560

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...วันอังคาร 26 ก.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...วันพฤหัสบดี 14 ธ.ค. 2560

 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือเจาะกะโหลกศีรษะ จำนวน 1 ชุด...วันพฤหัสบดี 14 ธ.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...วันพฤหัสบดี 14 ธ.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...วันอังคาร 12 ธ.ค. 2560

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...วันอังคาร 12 ธ.ค. 2560

 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารฯ...วันศุกร์ 8 ธ.ค. 2560

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Atorvastatin tab 40 mg ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...วันพุธ 6 ธ.ค. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานจิตเวช
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุมงานกุมารเวชกรรม
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมด้านไอที ระบบ Smart Hospital นำมาใช้บริการประชาชน ลดระยะเวลาบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ แผนกผู้ป่วยนอก 14 ธันวาคม 2560
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม จัดประชุม เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงาน : การยศาสตร์กับคนวัยทำงาน เพื่อให้บุคลากรเข้าใจหลักการยศาสตร์ รวมถึงสามารถประเมิน ป้องกัน ควบคุมปัญหาการยศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับ ครอบครัวกิจวิลูย์ และลูกหลาน นายบุญส่ง - นางชนิดา กิจวิบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลฯ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ นายบุญส่ง -นางชนิดา กิจวิบูลย์ ขออนุโมนาบุญในครั้งนี้ให้ถึงท่านทั้งสองด้วยเทอญ สาธุ
12 ธันวาคม 2560 ธนาคารธนชาต มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
วันที่ 8 ธัััััันวาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ออกหน่วยร่วมกับ รพ.สต.บ้านช้าง ดูแลให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย ในเขตตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการรักษาพยาบาลประชาชนที่ประสบอุทกภัย มอบยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า พร้อมแจกอาหาร จำนวน 200 ชุด ร่วมกับทีม รพ.สต.บ้านช้าง ออกให้บริการ ณ ม.7 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.สต.วัดมุขธารา ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัย และมีอาการซับซ้อน จำนวน 4 ราย
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ และทีมแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมกันประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่าย พร้อมกับยาสามัญประจำบ้าน ยาน้ำกัดเท้า ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนบ่อทรัพย์ เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูง ไม่สามารถออกจากบ้านได้
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th