ค้นหา
แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อ/ร้องเรียน TH | EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561...วันพฤหัสบดี 15 พ.ย. 2561

งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561...วันพุธ 31 ต.ค. 2561

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปี 2561 ( 1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก )...วันพุธ 31 ต.ค. 2561

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปี 2561 ( 1.1.5 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ ...วันพุธ 31 ต.ค. 2561

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปี 2561 ( 1.1.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย )...วันพุธ 31 ต.ค. 2561

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปี 2561 ( 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ )...วันพุธ 31 ต.ค. 2561

รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำปี 2561 ( 1.1.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ...วันพุธ 31 ต.ค. 2561

...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประชุมวิชาการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการ:พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง...วันอังคาร 31 ก.ค. 2561

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ...วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2560...วันพุธ 14 มิ.ย. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิย..2560...วันจันทร์ 12 มิ.ย. 2560

 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันจันทร์ 8 พ.ค. 2560

 แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการคุณภาพประจำปี 2560...วันศุกร์ 5 พ.ค. 2560

 เอกสารประกอบการอบรม "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ (R2R)" ครั้งที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.2560...วันจันทร์ 3 เม.ย. 2560

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวรับสมัครงาน

 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 20 ก.ย. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)...วันศุกร์ 31 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันพุธ 29 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันจันทร์ 27 ส.ค. 2561

 ประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...วันศุกร์ 17 ส.ค. 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)...วันพฤหัสบดี 16 ส.ค. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

ข่าวประกวดราคา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก...วันพุธ 14 พ.ย. 2561

 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 78 รายการ...วันอังคาร 13 พ.ย. 2561

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 78 รายการ...วันอังคาร 13 พ.ย. 2561

 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน จำนวน 1 ชุด...วันจันทร์ 12 พ.ย. 2561

 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานรักษาคลองรากฟัน จำนวน 1 ชุด...วันจันทร์ 12 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Vital S...วันพุธ 7 พ.ย. 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...วันอังคาร 6 พ.ย. 2561

 ...

อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...

หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
   งานประชาสัมพันธ์
   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   แผนกซักฟอก
   ศูนย์คอมพิวเตอร์
   ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
   งานแผนงาน
   ฝ่ายการเงิน
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
   กลุ่มการพยาบาล
   งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
   กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
   งานเวชระเบียน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์คุณภาพ
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
   กลุ่มงานสุขศึกษา
   กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
   งานผู้ป่วยนอก
   กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ
   กลุ่มงานจักษุวิทยา
   กลุ่มงานทันตกรรม
   กลุ่มงานพยาธิวิทยา
   กลุ่มงานรังสีวิทยา
   กลุ่มงานอายุรกรรม
   กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
   กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
   กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
   ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
   ศูนย์อุบัติเหตุ
   กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
   กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
   กลุ่มงานศัลยกรรม
   กลุ่มงานเภสัชกรรม
   กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
   กลุ่มงานจิตเวช
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
   ห้องสมุด
หน่วยงานภายนอก
<img src=Xray Online
ประมวลภาพกิจกรรม
Document
วันนี้ 15พย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับมอบเงินบริจาค จาก นางประยงค์ เรืองวัฒนกุล และนางศิริพร เรืองวัฒนกุล จำนวนเงินท่านละ 300,000 บ. เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว”เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการมีพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงเบาหวาน เจาะเลือดหาระดับน้ำตาล จัดกิจกรรมเรียนรู้ เรื่องอาหาร การใช้ยา การออกกำลังกาย สุขภาพจิต และทันตสุขภาพ ณ บริเวณหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาค 100,000 บาท จากคุณพะเยาว์ พรมใจ เพื่อสมทบทุนสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ (13 พย.61)
นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม รพ. และเตรียมแผนรองรับในด้านระบบไฟฟ้า น้ำประปา อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ การรับส่งต่อผู้ป่วย การดูแลประชาชนในพื้นที่ ขณะน้ำท่วมและหลังน้ำลด และลงตรวจสอบพื้นที่ของแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณด้านหน้ารพ.และบริเวณแก้มลิงในรพ. (13 พย.61)
เช้าตรู่วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.30 น. นายแพทย์จรัสพงศ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ นายแพทย์วันชัย ขจรวัฒนากุล นายแพทย์ปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมคณะนักวิ่ง ในโครงการ "หมอชวนวิ่ง" จังหวัดนครศรีธรรมราช นำขบวนคฑาวิ่งจากสนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบคฑาให้กับอำเภอสิชล
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ก่อนที่จะพักคฑา ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรอบเมือง ได้มีการนำออกกำลังกาย โดยมีนายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ และร่วมเดิน-วิ่ง จากสนามหน้าเมืองไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีฯ แล้ววกกลับมาสิ้นสุดที่สนามหน้าเมือง เป็นระยะทาง 5.4 กม. เพื่อเป็นการจุดประกายให้ประชาชน หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมจัดบู๊ทให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยการวัดค่าดัชนีมวลกาย การวัดความดันโลหิต การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชน การลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ แนะนำอาหาร และแนะนำความรู้เรื่องการป้องกันภาวะหลอดเลือดสมอง สร้างบรรยากาศภายในงานโครงการ "หมอชวนวิ่ง" ณ สนามหน้าเมือง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ "หมอชวนวิ่ง" และนายแพทย์จรัสพงศ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ ร่วมรับมอบคฑาจากนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th