รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : 9 มค.62 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวนเงิน 70,000 บาท จากคุณนพดล แก้วประจุ เพื่อมอบให้กับหน่วยอุ่นรักษ์ของโรงพยาบาล สำหรับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทาง รพ.ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

     
 
9 มค.62 นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคสมทบทุน จำนวนเงิน 70,000 บาท จากคุณนพดล แก้วประจุ เพื่อมอบให้กับหน่วยอุ่นรักษ์ของโรงพยาบาล สำหรับการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทาง รพ.ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
SlideShow