รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (Interdepartment Conference) เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการทางแพทย์ ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร (วันที่ 11 กรกฎาคม 2561)

     
 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (Interdepartment Conference) เพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการทางแพทย์ ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร (วันที่ 11 กรกฎาคม 2561)  
SlideShow