รายละเอียด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

   เรื่อง : วันที่ 31ตค.61-1พย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดย พญ.สุภิยา โออุไร เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5

     
 
วันที่ 31ตค.61-1พย.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดย พญ.สุภิยา โออุไร เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นพ.สมจิตต์ ชี้เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการประชุม ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 5  
SlideShow