ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มหาราชนครศรีธรรมราช
หน้าแรก | ประมวลภาพกิจกรรม

 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดอบรมการฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาล ให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณจำปี วิศาล ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 โครงการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา ผู้เข้าประชุม 61 คน ได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง โดยมีสถานการณ์สมมติให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และคลี่คลายความขัดแย้ง ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 14 มิถุนายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข ณ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : คลี่คลายความขัดแย้งด้วยใจกรุณา เพื่อให้ผู้เข้าประชุมเรียนรู้ถึงธรรมชาติ/แก่นของความขัดแย้ง ผลกระทบของความขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561

 ขอขอบคุณ คุณจิมมี่ ชวาลา บริจาคเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ปลายนิ้ว 10 เครื่อง และ เครื่องวัดความดันโลหิต 100 เครื่อง ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดย นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ พญ.จันทร์จิรา ก๋งอุบล รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (5 มิถุนายน 2561)

 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เรื่อง ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์(SOPs) อย่างมีระบบที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

 ขอขอบคุณ คุณสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ บริจาคเงินสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 150,000 บาท ให้กับรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช โดยนพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการ และ นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (4 มิถุนายน 2561)

 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และทีมงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจ ในการเป็นสะพานบุญสร้างคุณงามความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะยามสิ้นสูญ ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้อุทิศอวัยวะและดวงตา ขอให้ผลบุญกุศลนำไปสู่สุคติภพที่ดีด้วยเทอญ

 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 น.พ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาความสามารถทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ" สู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

 31 พค.61 นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีร่วมรณรงค์กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ณ บริเวณหน้าห้องเอ็กซเรย์ โดยมีกลุ่มงานต่างๆ มาร่วมกิจกรรม อาทิ เภสัชกรรม , โภชนาการ , เวชกรรมฟื้นฟู ที่ให้ความรู้ในเรื่องยาและอาหารสำหรับผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบสร้างตึกพิเศษและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท จากบริษัทคลอโรฟิลล์ จำกัด ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ (30 พฤษภาคม 2561)

 วันนี้ 30 พค.61 นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย , นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบเงินร่วมบริจาคจากสโมสรโรตารี่นครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท นำโดยคุณธนกฤต เพชรชูช่วย นายกสโมสรโรตารีฯ พร้อมด้วยสมาชิก ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 กลุ่มงานพยาธิวิทยา ร่วมกับ กลุ่มงานอายุรกรรม เจ้าภาพ เดิน-วิ่ง ปั่น วันรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 5 โดยนพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ได้ร่วมเดิน-วิ่งพร้อมเจ้าหน้าที่ และ ครอบครัว (27พค.61)

 กิจกรรมทำบุญก่อนถึงวันพระใหญ่ นำทีมโดย นพ.วันชัย ขจรวัฒนากุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ. บุตรหลาน และจิตอาสาในการพัฒนาภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยการกวาดลานหน้าวิหาร ถางหญ้า รวมทั้งซ่อมแซมฝาท่อน้ำที่ชำรุุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อนุโมทนาสาธุ ขอให้พบความสุข ความเจริญ เทอญ

 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แขอขอบคุณ ผู้บริหารจากกองทุนเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท และโรงพยาบาลท่าศาลา จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อใช้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้


เริ่มต้น 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 สุดท้าย
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชุมวิชาการ
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
copyright © 2016 by MNST of computer center v.100216-15
webmaster ::ติดต่อ chart_sura@yahoo.co.th