กลุ่มงานรังสีวิทยา

 

เรื่อง : การประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดจับคาสเซทเพื่อถ่ายภาพรังสีทรวงอกท่านั่งในผู้ป่วยรถนั่งและรถนอน วันที่ประกาศ  

 
(รายละเอียด)
   
 

        การประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพรังสีทรวงอกท่านั่งบนรถนั่งและรถนอนโดยอาศัยข้อมูลความกว้างรถนั่งและรถนอน ความสูงและความกว้างของผู้ป่วยขณะนั่ง อุปกรณ์ทำจากเหล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีขนาดความกว้าง  68 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 4 กิโลกรัม สามารถใช้ได้กับแผ่นฟิล์มทุกขนาด                                                                                      

     จากการประเมินความพึงพอใจ การใช้อุปกรณ์ในด้านคุณลักษณะและประสิทธิภาพการใช้งานโดยนักรังสีการแพทย์และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 14 คน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดีมาก ทางด้านความสะดวกในการใช้งาน ลดการได้รับรังสีของญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็น ความเหมาะสมของขนาดและน้ำหนัก ความสะดวกในการจัดท่าผู้ป่วย การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ได้เปรียบเทียบเวลาในการจัดท่าผู้ป่วยระหว่างการใช้อุปกรณ์เดิมกับอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น  พบว่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการจัดท่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

            คำสำคัญ: อุปกรณ์ยึดจับคาสเซทถ่ายภาพรังสีทรวงอก, ภาพถ่ายรังสีทรวงอกท่านั่ง,    อุปกรณ์ยึดจับคาสเซท