เรื่อง : วันที่ประกาศ  

 
(รายละเอียด)
   
  0) { echo ""; $check=1; while($r=mysql_fetch_array($result)){ $sub_id=$r[sub_id]; $sub_name=$r[sub_name]; $sub_title=$r[sub_title]; echo ""; echo ""; echo ""; $check++; } echo "
"; echo "   $sub_name "; echo"
"; } //สิ้นสุดส่วน content ?>