แผนผังบุคลากรในศูนย์คอมพิวเตอร์

นายแพทย์อนุวัตต์ รินทรวิฑูรย์
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายแพทย์จอมพล ตันตระวรศิลป์
รองหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกัญช์ จันทร
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
นายเจนณรงค์ ศรีมุกข์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายสุริยา กองสุก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ คงทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.พลอยกนก จุลนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายทวีศักดิ์ สอดจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายจีระศักดิ์ วรเพียง
นายช่างเทคนิค
นายอนันต์ โอชาพงษ์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายศุภฤกษ์ สามัคคี
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นายศุภณัฐ การสำเริง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นางวาสนา ทองรอด
เจ้าพนักงานธุรการ