วิสัยทัศน์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการที่รวดเร็ว ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล