พระพุทธมุนีศรีฉวางเฉลิมเขตรมงคล

ชั้น(Floor) G
หน่วยจัดเก็บรายได้ NO.49
งานประกันสังคม
ร้านกาแฟ CORRETTO
ร้านอาหารมาเฮ
ร้าน 7 eleven
ชั้น(Floor) 1
กุมารเวชกรรม 1
(PEDIATRICS-1)
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 2
(SICU 2)
ชั้น(Floor) 2
กุมารเวชกรรม 2
(PEDIATRICS-2)
พิเศษ 2
ชั้น(Floor) 3
ศัลยกรรมกระดูกชาย
(MALE ORTHOPAEDICE)
พิเศษ 3
ชั้น(Floor) 4
ศัลยกรรมกระดูกหญิง
(FEMALE ORTHOPAEDICE)
พิเศษ 4
ชั้น(Floor) 5
ศัลยกรรมหญิง 1
(FEMALE SURGERY)
พิเศษ 5
ชั้น(Floor) 6
ศัลยกรรมชาย 2
(FEMALE SURGERY-2)
พิเศษ 6
ชั้น(Floor) 7
ศัลยกรรมชาย 1
(MALE SURGERY-1)
พิเศษ 7

ชั้น(Floor) 1
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 1669
ห้องจ่ายเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ห้องจ่ายยาอุบัติเหตุ
ชั้น(Floor) 2
ห้องตรวจทันตกรรม

ชั้น(Floor) 1
ศัลยกรรมหญิง 2
(FEMALE SURGERY 2)
ชั้น(Floor) 2
หอผู้ป่วย ICU 3 (SICU 3)
หออภิบาลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

ชั้น(Floor) 1
ศูนย์สลายนิ่ว-ผ่าตัดผ่านกล้อง
ระบบทางเดินปัสสาวะ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์
และเครื่องช่วยหายใจ
สหกรณ์ร้านค้า

ชั้น(Floor) 2
ศูนย์คุณภาพ
เวชกรรมสังคม
เลขาแพทย์
สุขศึกษา

ชั้น(Floor) 1
ศูนย์โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
ศูนย์บำบัดทดแทนไต

ชั้น(Floor) 2
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
คลินิกตรวจความผิดปกติ
ในการนอนหลับ (Sleep Clinic)

ชั้น(Floor) 1
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน
ชั้น(Floor) 2
ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์ MEC

ชั้น(Floor) 1
ห้องประชุมคูพาย
กลุ่มงานจิตเวช
อาชีวเวชกรรม
ชั้น(Floor) 2-4
ห้องพิเศษเฉลิมพระบารมี
ชั้น(Floor) 5
ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร

ชั้น(Floor) 1
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
กลุ่มงานนิติเวช
เครมประกัน
กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ
งานกายภาพบำบัด
ชั้น(Floor) 2
งานกิจกรรมบำบัด
กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ห้องประชุมแก้วกัลยา
ชั้น(Floor) 3
งานกายภาพบำบัดระบบประสาท
งานทักษะชีวิต
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ห้องดนตรีบำบัด
ชั้น(Floor) 4
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก

ชั้น(Floor) 1
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2
(MICU 2)
งานจ่ายกลาง

ชั้น(Floor) 2
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ชั้น(Floor) 3
ห้องประชุมอายุรกรรม 3

ชั้น(Floor) 4
ห้องตรวจสมรรถภาพปอด

ชั้น(Floor) 5
สำนักงานผู้อำนวยการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ชั้น(Floor) 1
ห้องตรวจ (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพ)
อาคารผู้ป่วยนอก (OPD)

ชั้น(Floor) 2
ห้องตรวจกุมาร NO.23
ห้องตรวจหู คอ จมูก
ห้องตรวจตา
แผนกพยาธิวิทยา

ชั้น(Floor) 1
X-Ray
ห้องผ่าตัดและส่องกล้อง
หลุ่มงานวิสัญญี / ห้องพักฟื้น
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 1(SICU)
หออภิบาลโรคหัวใจ
ร้านกาแฟ Amazon

ชั้น(Floor) 2
พยาธิวิทยา 34 (LAB)
ธนาคารเลือด
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
(NICU)
สูติ-นรีเวช
ICU ทารกแรกเกิด
ห้องหลังคลอด

ชั้น(Floor) 1
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 1
(MICU 1)
หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจ
(RCU)
หน่วยเคมีบำบัด
เคมีบำบัด (OPD)
ชั้น(Floor) 2
ตา หู คอ จมูก
ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า
พิเศษ ตา หู คอ จมูก
ชั้น(Floor) 3
อายุรกรรม 3 (หญิง)
พิเศษอายุรกรรม 3
ชั้น(Floor) 4
อายุรกรรม 4 (หญิง)
พิเศษอายุรกรรม 4
ชั้น(Floor) 5
อายุรกรรม 5 (ชาย)
พิเศษอายุรกรรม 5
ชั้น(Floor) 6
อายุรกรรม 6 (ชาย)
พิเศษอายุรกรรม 5
ชั้น(Floor) 7
สงฆ์อาพาธ อายุรกรรม 7
พิเศษอายุรกรรม 7

ชั้น(Floor) 1
ห้องสมุด
ชั้น(Floor) 2
สำนักงาน
งานช่างศิลป์
งานโสตทัศนูปกรณ์
ชั้น(Floor) 3
ห้องประชุม