ประกาศวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์, ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา, ตำแหน่งเจ้าพนักงานพั

ประกาศวัน เวลา สถานที่ และวิธีการในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทรายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์, ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (เพศหญิง)

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250