ประกาศแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Written by จุฑาทิทย์ กังวารก้อง Hits: 1154

ประกาศแก้ไขรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม...