รายละเอียด  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  การซื้อ

                   ครุภัณฑ์การแพทย์  เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  

                   (bedside monitor) สำหรับทารกวิกฤตพร้อมวัด IBP CO๒   จำนวน  ๖ เครื่อง  

                  ด้วยวิธีเชิญชวน

 

          รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250