ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการซื้อจัดเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ (X-ray) - CT จำนวน 1 งาน ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564   โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วงเงิน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250