โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด ๒ เฟส (Defibrillator) จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศประกวดราคา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250