ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนิสิตแพทย์ 5 ชั้น ศูนยแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250